งานที่ให้บริการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานนิติการ  สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
   โทรศัพท์: 0-4582-6320        
  โทรสาร: 0-4582-630
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่   
(ระยะเวลา 1 นาที)
1. งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง
เรื่องราวร้องทุกข์ (ระยะเวลา 5 วัน/ราย)
2. งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล
3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
3. งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล
4. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ
(ระยะเวลา 7 วัน/ราย)
4. งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล
5. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย) 5. งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล

ระยะเวลาใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 วัน/ราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.
สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   โทรศัพท์: 0-4582-6320

หรือ FB: เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here