หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป เอกสาร / รายงานการประชุมสภา

เอกสาร / รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

DownLoad:รายงานการประชุมสภา DownLoad: บันทึกการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ปี63 เมื่อวันทีี่  29 พฤษภาคม 2563  

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ขอบเขตการให้บริการ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ งานนิติการ  สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    โทรศัพท์: 0-4582-6320           โทรสาร: 0-4582-630 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่    (ระยะเวลา 1 นาที) 1....
- Advertisement -

Recent Posts