หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสาร / กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการจ่ายเงิน เยียวยา 3000 เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ตรวจสอบสอบรายชื่อ ด้านล่างค่ะ 1.โควิด-ผส.3000 2.โควิด-พพิการ-3000

Big Cleaning

แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

     ด้วย สถ.ได้ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท.ประจำเดือน  สิงหาคม 2563  และได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ อปท. บางแห่ง จากการตรวจสอบพบว่ายอดเงินงบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่ง ในระบบ GFMIS มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประกอบกับ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังกรมบัญชีกลางไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด และด้วยระยะเวลาอันจำกัด และรายการข้อมูลจำนวนมากทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการในระบบเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปฏิทินการทำงาน ส่งผลให้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  ดังนั้น จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบต่อไป ผอ.นวล กรมบัญชีกลาง 7 สค 63

แบบประเมินผลการควบคุมภายใน

DOWNLOAD: แบบ_ปค.1 แบบ_ปค.4  แบบ ปค.5  แบบ ปค 6
- Advertisement -

Recent Posts