037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบ E-GP 

มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน