035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การร่วมประชุมสภาเทศบาล

  

การร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนา

 

การร่วมประชุมหน่วยงาน