032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น

1. ตู้รับความคิดเห็น

2.เว็บไชด์ http://www.nongyalad.go.th/  

3.facebook, line,