แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

DOWNLOAD:

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่แนวทางปฏิบัติ

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผน

แบบ02แผนงานรักษาความสงบ1

แบบ02 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1

แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ02แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ02แผนงานรักษาความสงบ

แบบ ผ02แผนงานบริหารทั่วไป1

แบบ ผ02แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผ02แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ02.1

แบบ ผ02 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ02 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ02 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ02 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ01 บัญชีสรุปโครงการ

แบบ 02 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์

DOWNLOAD : ⇒แผนยุทธศาสตร์ (60-63)