รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน