ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  

ได้ที่  ⇒ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html