ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

(พ.ศ. 2560-2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

                        การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านวิถีศรีสะเกษสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและธรรมอันดีงาม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน