สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทัด  เพชรดี
ประธานสภา

นายเกรียติชัย    งาหอม
รองประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1

นายประสงค์  ไมตรีพันธ์
นายสุพร   สายชมภู
นางสาวประยูร   สายโท
นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์
นายศุภโชค  วงศ์ชาลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2

นายสมชาย    บุสบัน
นายเดช   กลิ่นพิกุล
นายชมภู  ไมตรีพันธ์
นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ
นายเสวียน   อุทา