บุคลากร

คณะผู้บริหาร

นายวีระพล  คงศรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทัด  เพชรดี
ประธานสภา

นายเกรียติชัย    งาหอม
รองประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1

นายประสงค์  ไมตรีพันธ์
นายสุพร   สายชมภู
นางสาวประยูร   สายโท
นายอ่อนสี   ศรีสวัสดิ์
นายศุภโชค  วงศ์ชาลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2

นายสมชาย    บุสบัน
นายเดช   กลิ่นพิกุล
นายชมภู  ไมตรีพันธ์
นายสะบัน  เพ็ญสะเนาะ
นายเสวียน   อุทา

 

พนักงานเทศบาล

นายวีระพล  คงศรี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

สำนักปลัด


 

นางวันดี  เมืองคง
นักการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจารุณี  โคตรประทุม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์  ยุวะบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธราดล  อร่าม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

นางสาวดวงนภา  จันทเขต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชวลิต  ตีเงิน
ภารโรง

จ่าสิบเอกเชษฐา  จันทร์เขียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกนกกร  หวนคะนึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายนิธิกร  ตรองจิต
คนงานทั่วไป

นางสาวมะลิ  ตีเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเดชอุดม  ชาญชิต
พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย  จันทร
ยาม

กองช่าง

นายรังสี  กังวาลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมอ  บุญกัณหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายภาณุวัฒน์  บุญส่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายเกียรติศักดิ์  อินทะพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายอภิเดช  เต่าลอย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายศรายุทธ  วงศ์ใหญ่
คนงานทั่วไป

นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
คนงานทั่วไป

นายชิน  พายุพัด
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายพรมมา  ผิวงาม
คนงานทั่วไป

กองคลัง

นางสุชัญญา  ตรองจิต
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

       

    

                                                

นางปริยากร  อินตะนัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกรรจนา   วาไชยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปณิฐา  กำจัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ บุญประวัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวทิพย์พรัตน์  ภูพวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองการศึกษา

อัตราว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายประพฤทธิ์  อาจสำแดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายรุ่งสุริยา   ควรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญพิชญา มงคลแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายกิตติภพ   อินตะนัย
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวฐิติยาพร  ปิติ
ผู้ดูแลเด็ก

นางเพชร  เหลี่ยมโลก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนาภรณ์  ดีการกล
ผู้ดูแลเด็ก

นางอมรภัด  พิมาทัย
ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอุทัย  บุตรมี
ผู้ดูแลเด็ก

นางพรเพ็ญ  บำรุงแคว้น
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกชพร  ตันระนา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแคทรียา  อุทา
      ผู้ดูแลเด็ก