ข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ประกอบด้วย

หมู่ที่ 4 บ้านสมบูรณ์

หมู่ที่ 5 บ้านกระบี่

หมู่ที่ 6 บ้านแก

หมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้พัฒนา

หมู่ที่ 8 บ้านกระบี่เหนือ

หมู่ที่ 9 บ้านดงก่อ

หมู่ที่ 10 บ้านศรีเจริญ

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพอก

หมู่ที่ 13 บ้านโนนม่วงใต้

หมู่ที่ 15 บ้านดงสูง

หมู่ที่ 16 บ้านแกใต้พัฒนา

หมู่ที่ 17 บ้านซำตาวัน

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,7,10,11,13,15

เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5,6,8,9,16,17

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีผลใช้บังคับ วันที่ 6 กันยายน 2556 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ตั้งอยู่ที่บ้านกระบี่ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

– โทรศัพท์ /โทรสาร0-4582-6320

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ download ได้ที่นี่