ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์(VISION)

"สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้พัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและแข่งขันได้

2.การพัฒนาด้านการสร้างภูมิกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.การบริหารจัดการธรรมาภิบาล

 

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

download ได้ที่ :http://infov1.dla.go.th