Thursday, August 22, 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เนื่องด้วยมีผู้สอบถามเป็นจำนวนมากนะคะ การรับลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ เริ่มรับลงทะเบียน 31 พ.ค.62 - 31 ก.ค.62 นี้ นะคะ  

ข่าวสาร / กิจกรรม

รู้จักนายก

นายวีระพล คงศรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์